« Notitie PvdA Helmond behoud Sportpark Houtsdonk»

Gepubliceerd op 18-04-2020

Achtergrondinformatie:
Het sportpark Houtsdonk beslaat een terrein met vier voetbalvelden. Het complex is gedeeltelijk in eigendom van de gemeente Helmond en gedeeltelijk van de voetbalvereniging HVV. Het in eigendom van HVV zijnde terreingedeelte (14.250 m²) is in bovenstaande afbeelding transparant oranje gemaakt, en omvat het hoofdveld en het middengebied waarop de beide gebouwen (kantine en kleedaccommodaties) staan plus een trainingsgebied. Die gebouwen zijn dus ook in eigendom van de vereniging. De rest van het terrein is in eigendom van de gemeente Helmond. Wegens overcapaciteit is al reeds jaren geleden één veld (het achterste Veld 4) ontmanteld. Dat veld vormt nu braakliggend,
onbereikbaar terrein. Het gehele complex heeft de enkelbestemming “sport”.

Voorgeschiedenis:
Op 9 mei 2017 heeft de gemeenteraad Helmond de “Visie op amateurvoetbal Helmond” vastgesteld. Kern daarvan was dat de gemeente Helmond ernaar streefde om het overschot aan voetbalvelden in de gemeente, en de daarmee gepaard gaande financiële gemeentelijke lasten, terug te dringen tot 6 sportparken waar onder andere gevoetbald zou blijven worden. En dat het daarom de intentie was om
de sportparken Houtsdonk en Warande af te stoten. In de totaaltelling van het aantal natuurgrasvelden in die Visie is het sportpark Houtsdonk met 4 velden opgenomen. In die Visie staat expliciet dat erkend werd dat een aanzienlijk gedeelte van sportpark Houtsdonk, zoals hierboven omschreven, in eigendom van de club is, en dat dat gegeven “zou worden meegenomen in de gesprekken die met die vereniging zouden worden gevoerd”. In 2019 is duidelijk geworden dat voetbalvereniging HVV de sterke wens heeft om als zelfstandige vereniging voort te bestaan. De vereniging heeft het aanzienlijke eigendom zoals hierboven omschreven en de vereniging heeft een aanzienlijke en groeiende maatschappelijk/sociale functie in hun omgeving, zoals het mogelijk maken van diverse niet-voetbalgerelateerde sportevenementen. In oktober/november 2019 heeft, op initiatief van de PvdA en HH, in de gemeenteraad een discussie plaatsgevonden of het wellicht toch niet mogelijk zou zijn om aan de westelijke zijde van het centrum van Helmond één voetbalaccommodatie te handhaven. En om daartoe de verenigingen RKPVV en HVV op te roepen om samen één sportpark (locatie n.t.b.) te gaan gebruiken. Deze discussie heeft toen niet tot een nieuw raadsbesluit geleid. Geconcludeerd werd dat éérst de beide genoemde verenigingen maar eens tot een gezamenlijk standpunt zouden moeten komen, en dat pas daarna de gemeente Helmond op dat standpunt zou kunnen reageren.

Ontwikkelingen sinds de laatste raadsbrede discussie hierover, dus sinds november 2019:
Voetbalvereniging RKPVV heeft zich in een Algemene Ledenvergadering uitgesproken tégen het samengaan met HVV, en heeft sindsdien pogingen ondernomen om zich bij andere verenigingen aan te sluiten, cq zich op andere sportcomplexen te willen vestigen. Inmiddels is gebleken dat die weg niet mogelijk is, en heeft die vereniging de intentie om zichzelf op te heffen. Een behoorlijk aantal leden van RKPVV heeft de intentie om naar HVV over te stappen, wat de grootte en vitaliteit van die vereniging ten goede zal komen. Zo heeft HVV recentelijk (begin april 2020) van de KNVB vernomen dat zij het verzoek mogen indienen om in het volgende seizoen naar de 3e klasse te promoveren omdat hun eerste team ten tijde van het wegens de coronacrisis stilleggen van de voetbalcompetitie de ranglijst in de 4e klasse aanvoerde. HVV heeft dat verzoek inmiddels ingediend. Voetbalvereniging HVV heeft bij de KNVB nagegaan dat zij, indien zij over 1 hoofdveld plus 1 verlicht oefenveld kunnen beschikken, aan de KNVB-normen voldoen voor een vereniging met hun omvang, en dus speelgerechtigd zullen kunnen blijven. HVV heeft uitgezocht dat het voor hen haalbaar is om goed voort te kunnen bestaan met de volgende uitgangspunten: - Gebouwen: conform bestaand, (in eigendom van HVV en inmiddels aanzienlijk verduurzaamd); - Speelvelden: 1 hoofdveld (onverlicht, eigendom van HVV), en 1 oefenveld (verlicht, eigendomssituatie n.t.b. Ligging: zoals het bestaande veld 2, of 90 graden gedraaid, in het verlengde van het hoofdveld, waardoor het gedeeltelijk op de eigen grond van HVV gesitueerd kan worden);- Onderhoud speelvelden: HVV wil alle speelvelden op eigen kosten onderhouden.

Het bestuur van HVV heeft op 5 februari 2020 een onderhoud met wethouder van Dijk plus enkele ambtenaren gehad. De belangrijkste besproken punten uit dat gesprek: - Wethouder van Dijk bevestigde dat de gemeente het in-eigendom-van-HVV-zijnde-gedeelte van sportpark Houtsdonk niet kan sluiten, en dat voetballen op dat complex dus mogelijk blijft; - Het bestuur van HVV heeft hun voortbestaans-potentieel met de bovengenoemde uitgangspunten uitgelegd.
- Wethouder van Dijk stelde dat hij niet bevoegd is om zonder nieuw raadsbesluit het beëindigen van de huurovereenkomst van de niet-in-eigendom-van-HVV-zijnde-voetbalvelden terug te draaien of op te schorten. Daarvoor is een nieuw raadsbesluit nodig, en de wethouder zal geen initiatieven nemen om dat te bereiken. Dat is aan HVV.

Conclusies van bovenstaande analyse:
Sportpark Houtsdonk kan niet als een gemeentelijk sportpark worden gezien. Het overgrote gedeelte van de economische waarde van het park (de gebouwen en 14.250 m² grond) zijn in eigendom van de club zelf. De club gebruikt de gronden in overeenstemming met het bestemmingsplan en heeft de intentie om dat te blijven doen. De geest van de “Visie op amateurvoetbal Helmond” van mei 2017 betrof het terugdringen van het overschot aan gemeentelijke voetbalvelden, en de daarmee samenhangende gemeentelijke exploitatielasten. Door het beëindigen van sportpark Warande, plus het elimineren van 2 van de 3 gemeentelijke velden op sportpark Houtsdonk (Veld 4 wat al buiten gebruik is gesteld maar nog wel in de tellingen van de Visie was opgenomen, en Veld 3), plus het voorstel van voetbalvereniging HVV om zelf het onderhoud van hun hele resterende sportpark te bekostigen, wordt feitelijk nagenoeg volledig aan die Visie tegemoetgekomen. Als de gemeente Helmond zal vasthouden aan het opzeggen van de huur van al haar velden ontstaat voor HVV een aanzienlijk sportieve en economische schade. Immers, zij vallen daardoor nét onder de minimumeisen van de KNVB en zullen dan hun speelrecht verliezen. Wat moeten zij dan nog met hun sportpark doen?
De PvdA Helmond vraagt zich af of hiermee principes van redelijk bestuur geen geweld worden aangedaan. Het vasthouden aan het opzeggen van de huur voor één veld (zonder onderhoudskosten) tegen het beëindigen van het voortbestaan van Helmonds oudste voetbalclub.
Juridische procedures zullen in dat geval te verwachten zijn.

Mogelijke oplossingen:
De volgende twee oplossingen zijn mogelijk om het sportpark Houtsdonk te behouden én om de intenties van de “Visie op amateurvoetbal Helmond” (nagenoeg geheel) te honoreren:
Oplossing 1: De gemeente Helmond beëindigt de huur van Veld 3, maar continueert de verhuur van Veld 2, met de afspraak dat HVV de onderhoudskosten voor dat veld voor eigen rekening neemt.
Oplossing 2: De gemeente Helmond verkoopt Veld 2 aan HVV, waarna er geen sprake meer zal zijn van enige gemeentelijke eigendom op Sportpark Houtsdonk. In beide oplossingen zullen de gemeentelijke exploitatiekosten voor Sportpark Houtsdonk kunnen worden beëindigd, en zullen de ombouwkosten (afbraak van lichtmasten en drainage, en aanleg van hekken om het gemeentelijke terrein) worden verminderd (dat is dan niet meer nodig voor Veld 2).De omvang van het resterende sportpark in vierkante meters grond kan in beide oplossingen nog verder worden verminderd door het tweede veld 90 graden te draaien (en in het verlengde van het hoofdveld te leggen), waardoor het buiten gebruik te stellen terreingedeelte nog eens met ongeveer 2.800 m² zal kunnen toenemen. (Zie de luchtfoto).
HVV is voorstander van Oplossing 1, maar staat er ook voor open om ook Oplossing 2 in het overleg met de gemeente Helmond te betrekken.

houtsdonk-1587213766.PNG